Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử 2024 – Sở GD Bắc Giang

  • Lê Thảo

Các em cùng tham khảo đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2024 của Sở GD Bắc Giang tổ chức thi thử lần 1 đưới đây có đáp án.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử 2024 – Sở GD Bắc Giang

1.D

2.A

3.C

4.C

5.D

6.D

7.C

8.B

9.C

10.B

11.D

12.D

13.C

14.D

15.A

16.B

17.B

18.C

19.D

20.C

21.A

22.C

23.C

24.C

25.D

26.C

27.C

28.B

29.D

30.D

31.A

32.A

33.B

34.D

35.D

36.D

37.C

38.A

39.C

40.A

 Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử 2024 – Sở GD Bắc Giang

(Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác)

Câu 31. Cả hai cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam (lần thứ nhất từ năm 1897 đến năm 1914 và lần thứ hai từ năm 1919 đến năm 1929) đều.

A. tạo nên cơ sở thuận lợi cho khuynh hướng cứu nước mới hoạt động.

B. là hệ quả của các cuộc chiến tranh thế giới mà thực dân Pháp tham gia.

C. làm nảy sinh khuynh hướng bạo động trong cuộc giải phóng dân tộc.

D. bổ sung thêm các lực lượng yêu nước mới có tính chất cách mạng triệt để.

 Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử 2024 - Sở GD Bắc Giang

 Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử 2024 - Sở GD Bắc Giang

 Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử 2024 - Sở GD Bắc Giang

 Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử 2024 - Sở GD Bắc Giang

Trả lời