Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Hà Tĩnh năm 2024

  • Phạm Nam

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2024 – 2025 được đăng tải chi tiết dưới đây.

A. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024 – 2025

1. Địa bàn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, đăng ký nguyện vọng tuyển sinh

a) Địa bàn tuyển sinh: Tuyển sinh học sinh đã tốt nghiệp THCS cư trú trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hoặc tốt nghiệp THCS tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

b) Đối tượng tuyển sinh:

– Đối tượng tuyển sinh vào trường THPT (trừ trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh; các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT): Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.

– Đối tượng tuyển sinh vào trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh: Thực hiện theo quy định tại Điều 9, Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.

– Đối tượng tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT: Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 12 Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06/01/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên; khoản 2 Điều 12 Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên

c) Chỉ tiêu tuyển sinh

– Trường THPT công lập: Sở GDĐT căn cứ Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2024 và điều kiện cụ thể để giao chỉ tiêu lớp, học sinh cho từng trường THPT, đảm bảo tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập chung toàn tỉnh không quá 70% tổng số học sinh lớp 9 năm học 2023 – 2024.

– Trường THCS và THPT dân tộc nội trú: Sở GDĐT căn cứ đối tượng, địa bàn tuyển sinh quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ GD&ĐT, Công văn số 1356/UBND-VX ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh và điều kiện thực tế của Trường để quyết định chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp, đúng quy định.

– Trường THPT ngoài công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT: Thủ trưởng các đơn vị căn cứ nhu cầu học tập của người dân, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, quy mô hoạt động và khả năng đáp ứng của đơn vị để quyết định chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp, đúng quy định.

d) Phương thức tuyển sinh:

– Thi tuyển: Đối với các trường THPT công lập.

– Xét tuyển: Đối với các trường THPT ngoài công lập, trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT; việc xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện năm học lớp 9 hoặc kết quả thi tuyển sinh vào các trường THPT công lập của học sinh.

– Thi tuyển kết hợp với xét tuyển: Đối với trường Tiểu học, THCS và THPT Đại học Hà Tĩnh.

e) Đăng ký nguyện vọng tuyển sinh:

Mỗi thí sinh được đăng ký tuyển sinh tối đa 02 nguyện vọng (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2) vào các trường THPT công lập. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 thì được xem xét tuyển sinh theo nguyện vọng 2 ở những trường THPT chưa đủ chỉ tiêu; việc tuyển sinh nguyện vọng 2 căn cứ vào điểm thi tuyển.

2. Thi tuyển

a) Môn thi, hình thức thi:

– Môn thi: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

– Hình thức thi: Môn Toán, Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; môn Tiếng Anh kết hợp trắc nghiệm với tự luận.

b) Thời gian làm bài thi:

– Các môn Toán, Ngữ văn: 90 phút.

– Môn Tiếng Anh: 60 phút

c) Lịch thi:

– Buổi sáng ngày 06/6/2024: Thi môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh.

– Buổi chiều ngày 06/6/2024: Thi môn Toán.

d) Đề thi:

Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình THCS hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu trong chương trình lớp 9.

e) Điểm thi tuyển:

– Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân.

– Hệ số điểm bài thi: Điểm bài thi của tất cả các môn tính hệ số 1.

– Điểm thi tuyển là tổng điểm ba bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên (Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh + Điểm Ưu tiên)

f) Nguyên tắc tuyển sinh:

– Sở GD&ĐT căn cứ tình hình thực tế để quy định điểm sàn tuyển sinh vào các trường THPT công lập.

– Chỉ tuyển sinh đối với thí sinh tham gia thi tuyển, thi đủ ba bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đạt điểm lớn hơn 1 và tổng các bài thi đạt từ điểm sàn trở lên.

– Căn cứ điểm thi tuyển từ cao xuống thấp để tuyển sinh. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm bằng nhau thì lấy tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình để xếp từ cao xuống thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng điểm nhau thì phân biệt bằng tổng điểm trung bình cả năm của môn Toán, môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh của năm học lớp 9, nếu vẫn còn những thí sinh có điểm bằng nhau thì giao Sở GD&ĐT quyết định số lượng tuyển sinh.

B. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN HÀ TĨNH NĂM HỌC 2024 – 2025

1. Địa bàn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh

a) Địa bàn tuyển sinh: Tuyển sinh học sinh đã tốt nghiệp THCS cư trú trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hoặc tốt nghiệp THCS tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

b) Đối tượng tuyển sinh: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.

2. Điều kiện dự tuyển:

Học sinh được tham gia dự tuyển vào trường THPT Chuyên Hà Tĩnh khi có đủ các điều kiện sau:

– Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên.

– Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

3. Phương thức tuyển sinh: Tổ chức thi tuyển

– Môn thi: Môn không chuyên (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và 01 môn chuyên (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh; lớp chuyên Tiếng Pháp và lớp chuyên Tiếng Trung Quốc thi môn chuyên thay thế là môn Tiếng Anh).

Thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đồng thời đăng ký 02 nguyện vọng (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2) để tuyển sinh vào các trường THPT không chuyên.

– Đề thi: Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình THCS hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Lịch thi:

+ Các môn không chuyên: Thi chung đề và lịch thi với Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên (ngày thi 06/6/2024).

+ Môn chuyên:

Buổi sáng ngày 07/6/2024 thi các môn chuyên: Toán, Ngữ văn.

Buổi chiều ngày 07/6/2024 thi các môn chuyên: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Lịch sử, Địa lý.

– Hình thức thi môn chuyên: Áp dụng theo hình thức tự luận; riêng môn Tiếng Anh kết hợp trắc nghiệm với tự luận và kiểm tra kỹ năng nghe, môn Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính.

– Thời gian làm bài thi môn chuyên: 150 phút.

– Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, nếu chấm bài thi theo thang điểm khác thì kết quả điểm các bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân.

– Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 3.

– Điểm thi tuyển: Là tổng điểm các bài thi môn không chuyên và bài thi môn chuyên đã tính hệ số.

– Nguyên tắc tuyển sinh:

+ Tuyển sinh vào trường THPT Chuyên: Chỉ tuyển sinh đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đạt từ 5 điểm trở lên. Căn cứ điểm thi tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên.

Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm thi tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn, nếu vẫn còn những thí sinh có điểm bằng nhau thì giao Sở GD&ĐT quyết định số lượng tuyển sinh.

+ Trong trường hợp thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT Chuyên thì sử dụng kết quả các bài thi môn không chuyên để tuyển sinh theo quy định của trường THPT không chuyên.

– Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển sinh 13 lớp, gồm: 02 lớp chuyên Toán, 01 lớp chuyên Lý, 01 lớp chuyên Hoá, 01 lớp chuyên Sinh, 01 lớp chuyên Tin, 01 lớp chuyên Văn, 01 lớp chuyên Sử, 01 lớp chuyên Địa, 02 lớp chuyên Tiếng Anh, 01 lớp chuyên Tiếng Pháp, 01 lớp chuyên Tiếng Trung Quốc. Mỗi lớp không quá 35 em.

Xem thêm:

Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội tuyển sinh năm 2024

Nghệ An công bố cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm 2024 – 2025

Lịch thi vào lớp 10 Hải Phòng năm 2024

 

Trả lời